Meniny na web
img

Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg: Mgr Anna Hrabková


  Od septembra 2014 pracujem na ZŠ Ružová dolina 29 ako školský špeciálny pedagóg. Na škole vykonávam odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálnej a skupinovej terapie, výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ počas vyučovania i mimo vyučovania deťom, žiakom, ktorí majú pre svoje komunikačné, mentálne, senzorické, somatické alebo sociálne danosti špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Poskytujem pravidelnú odbornú pomoc najmä deťom a žiakom v školskej integrácii. Poskytujem špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov, pedagogickým zamestnancom školy a rodičom.


Moja špeciálnopedagogická činnosť na škole je zameraná na štyri oblasti:


Práca so žiakmi
• individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia s individuálne začlenenými žiakmi, zamerané na problematickú oblasť dieťaťa, s cieľom zmierniť negatívny dopad vývinových porúch učenia a pomôcť žiakovi zlepšiť výsledky vo výchovnom - vzdelávacom procese
• diagnostické sledovania detí s problémami v učení a v správaní počas vyučovania
• zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu individuálne začleneným žiakom
Spolupráca s učiteľmi
• konzultácie s vyučujúcimi, hľadanie vhodného spôsobu práce so žiakom, rozbor jeho práce a aktivity v učebnom procese
• spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu pre každého individuálne začleneného žiaka
• riešenie novovzniknutých problémov žiakov vo vzdelávaní
• spolupráca s výchovným poradcom
Spolupráca s rodičmi
• individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom individuálne začleneného dieťaťa
• individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných žiakov, u ktorých sa objavili problémy
• spolupráca s rodičmi detí s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu
Spolupráca so špecializovanými zariadeniami
• školský špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje s poradenskými inštitúciami, predovšetkým s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP ) Drieňová 36 a školskými špeciálnymi pedagógmi ZŠ v rámci Bratislavy.

0 move Play Again
september 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Go to top