Meniny na web
img

Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca

Mgr. Irena Knapiková

Konzultačné hodiny:
pondelok: 14:00hod. – 15:30 hod.
Kabinet výchovného poradcu je na 2.poschodí so vstupom cez Učebňu Anglického jazyka

Základné informácie - náplň práce výchovného poradcu

Výchovný poradca:

 • Plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
 • Spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom, psychológom a špeciálnym pedagógom z centra CPPPaP.
 • Venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným a talentovaným žiakom.
 • Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.
 • Informuje rodičov o prijímacom konaní.
 • Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.
 • Spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, školským špeciálnym pedagógom vedením školy a v prípade potreby so strednými školami.
 • pedagogické
 • psychologické
 • sociálne
 • psychoterapeutické
 • reedukačné  a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi.
 • Pedagogicko-organizačnými pokynmi na daný školský rok pre školy, školské zariadenia, ktoré vydala MŠ SR
 • Plánom práce školy 2017/2018
 • Zákonom č. 245/2008 o vzdelávaní a výchove.

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
kontakt: CPPPaP Bratislava II
Drieňová 36
821 02 Bratislava
tel.: +421/2/43 63 25 88
fax: +421/2/43 63 25 87

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


O službu je potrebné požiadať vopred – osobne, telefonicky alebo písomne. Sociálny pracovník si s Vami dohodne termín.

Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje žiakom a ich zákonným zástupcom:

Výchovný poradca sa pri svojej činnosti bude riadiť:

Z týchto dokumentov pre výchovného poradcu vyplýva:

 1. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa
  a/ podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov detí a ich účasti vo všetkých oblastiach,  ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú
  b/ sprístupňovať všetkým deťom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie.
 2. V zmysle Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, bude spolupracovať  s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa dlhodobo venujú témam s problematikou intolerancie.
 3. Výchovný poradca úzko spolupracuje s ostatnými členmi pedagogického  zboru, najmä s triednymi  učiteľmi,  s koordinátorom drogovej prevencie, s príslušným školským zariadením poradenstva a prevencie, s úradmi práce, so sociálnymi partnermi školy, s rodičmi žiakov, zamestnávateľskými a zamestnaneckými organizáciami a záujmovými občianskymi organizáciami, sleduje a skúma miestne a regionálne potreby odborných pracovníkov.
 4. Výchovný poradca bude pomáhať riešiť problémy ohrozujúce mravný vývin detí v spolupráci  s  riaditeľom školy, psychologickou poradňou, v prípade potreby s ďalšími odborníkmi zo zariadení výchovnej prevencie, pediatrom, soc. kurátorom, policajtom.
 5. Výchovný poradca bude sledovať oficiálne stránky MŠ a jeho priamo riadených organizácií Krajského školského úradu a ďalších inštitúcií, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní.

Všeobecné informácie a pokyny pre deviatakov
Oznamy pre žiakov končiacich školskú dochádzku (9.ročník)
Prihláška na strednú školu

0 move Play Again
november 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Go to top